برگزاری دعای ندبه توسط جوانان انقلابی و خودجوش مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان رودان

۲۰۱۹۰۷۲۶ ۰۶۵۰۰۲ دعای ندبه مسجد حضرت ابوالفضل رودان
۲۰۱۹۰۷۲۶ ۰۷۳۶۲۴ 1024x768 دعای ندبه مسجد حضرت ابوالفضل رودان
۲۰۱۹۰۷۲۶ ۰۷۴۲۰۲ دعای ندبه مسجد حضرت ابوالفضل رودان